คำแนะนำคณะกรรมการ สาธารณสุข (อาหาร)

ลำดับที่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี
1 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 3/2542 เรื่อง การประกาศเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 ต.ค. 2561
2 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 3/2543 เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 1 ต.ค. 2561
3 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2546 เรื่อง การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีในด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของอาหาร 1 ต.ค. 2561
4 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 1 ต.ค. 2561
5 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท 1 ต.ค. 2561
6 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2549 เรื่อง ข้อกำหนดด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 ต.ค. 2561
7 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร พ.ศ. 2558 1 ต.ค. 2561