ผลงานวิจัย

เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) และการจัดอบรมในห้องอบรม (Class room) ของผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 ม.ค. 2563
การศึกษาวิจัยความปลอดภัยของอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว 22 พ.ย. 2562
การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการปกปิดอาหาร ของอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารพร้อมบริโภคในสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 22 พ.ย. 2562
การศึกษาความปลอดภัยในการบริโภคขนมจีนน้ำยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 พ.ย. 2562
การศึกษาวิจัย เรื่องระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมะสมในการรอจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแห้งประเภทถั่วลิสง 22 พ.ย. 2562
การศึกษาสถานการณ์ของสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ในสถานประกอบการอาหารประเภทจานด่วน 22 พ.ย. 2562
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 22 พ.ย. 2562
การควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารช่วงการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ 2551
การพัฒนาสุขลักษณะการจำหน่ายและคุณภาพอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร 2550
การพัฒนาห้องส้วมสะอาด ปลอดภัยในร้านอาหาร ในพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2549
การศึกษาสภาพการสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 2549
ผลการศึกษานำมันทอดอาหารซ้ำ 2549