สื่อประชาสัมพันธ์

ที่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี
1 ใบปลิวหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ 2558
2 สติ๊กเกอร์ล้างมือให้สะอาด ขจัดเชื้อโรค 2558
3 สติ๊กเกอร์เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 2558
4 จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1 2558
5 จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 2 2558
6 จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 3 2558
7 คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษากัมพูชา 2558
8 คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษาญี่ปุ่น 2558
9 คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษาเมียนมาร์ 2558
10 แผ่นพับ สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร 2558
11 แผ่นพับ อันตรายในน้ำมันทอดซ้ำ 2558
12 แผ่นพับ การเลือกซื้อและการบริโภคอาหารในกระเช้าของขวัญ 2558
13 แผ่นพับ สิทธิ์ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ 2558
14 แผ่นพับ สุขลักษณะ 10 ประการ 2558
15 แผ่นพับ BMA Food Safety 2558
16 แผ่นพับเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 2558
17 โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 1 2559
18 โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 2 2559
19 โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 3 2559
20 คู่มือการส่งเสริมพัฒนาแผงลอยต้นแบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย 2559
21 คู่มืออาหารปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ 2559
22 คู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 2559
23 คู่มือแนะนำตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย 2559
24 คู่มือการจัดการอาหารปลอดภัย 2559
25 คู่มือประวัติผู้สัมผัสอาหาร 2559
26 แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 1 2559
27 แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 2 2559
28 แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 3 2559
29 แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 4 2559
30 แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 5 2559
31 การ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร 2559
32 แผ่นพับการรับรองอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร 14/07/2560
33 แผ่นพับการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 14/07/2560
34 แผ่นพับการล้างมือ 14/07/2560
35 แผ่นพับสุขวิทยาฯ ภาษาเมียนมาร์และกัมพูชา 14/07/2560
36 สติ๊กเกอร์การให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ(การเสิร์ฟอาหาร) 14/07/2560
37 สติ๊กเกอร์การให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ(การหยิบจับอาหาร) 14/07/2561
38 คู่มือหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 29/11/2561
39 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 17/09/2562