นางพีระยา สมชัยยานนท์

ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร

กลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรสุดา ผานุการณ์
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิระวัลย์ ชาคริตนิรันดร์
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวรัชนิดา คำมา
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี อมรสิน
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการพิเศษ

นายวิโรจน์  กุศลช่วย
(หัวหน้าฝ่าย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางลัดดาวรรณ์  ดอกแก้ว
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
 
นางสาววิภาพร คอกขุนทด
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นางสาวระศิพรรณ นุ่นคง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวยุวดี บุญชัยวัฒนา
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวกุลวนิดา ใบบัว
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวใจหนึ่ง นวมงาม
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นายผดุงศักดิ์ แจ้งดี
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นางกรรณิการ์ โพธิ์แจ้ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาววันทนา ณะกองโย
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวจุฑารัตน์ ใยทองคำ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร ทัพมะเริง
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นางสาววรรณา คงดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
นางสาวสายใจ อุ่นจิตร
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวสาธิดา ปั้นทอง
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวสุขฤทัย ดีพราหมณ์
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

นางสาวปิยะมาศ คงมั่น
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ

นางสาวปวีณา พงษ์อุดทา
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาววัชราภรณ์ เอกทวีกูล
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวจริยา ใจห้าว
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี ศรีนวล
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
ว่าง