แนวทางดำเนินงานตามตัวชี้วัดบูรณาการฯ

ที่ ประเภท วัน/เดือน/ปี
1 แนวทางดาเนินการตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563 12 พ.ย. 62
2 แบบรายงาน ตามตัวชี้วัดบูรณาการ ปี 63 (สอป.1 สอป.2.1 สอป.2.2 สอป. 2.3 และ สอป.3) 12 พ.ย. 62
3 แบบรายงาน ตามตัวชี้วัดบูรณาการ ปี 63 (สอป.1 สอป.2.1 สอป.2.2 สอป. 2.3 และ สอป.3) รวม. 12 พ.ย. 62
4 แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร 12 พ.ย. 62
5 แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต 12 พ.ย. 62
6 แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ประเภทมินิมาร์ท 12 พ.ย. 62
7 แบบตรวจสุขลักษณะการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประเภทอาหาร 12 พ.ย. 62
8 แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 1 12 พ.ย. 62
9 แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 2 12 พ.ย. 62