ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ foodsanitation 63 8.pdf 17/01/63
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และกำหนดราคากลาง จำนวน 30,000 เล่ม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) foodsanitation 63. 7.pdf 16/01/63
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว foodsanitation 63 6.pdf 12/12/62
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (กองสุขาภิบาลอาหาร) foodsanitation 63 5.pdf 04/12/62
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 4 รายการ foodsanitation 63 4.pdf 29/11/62
ดูทั้งหมด