บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (อาหาร)

เรื่อง วัน/เดือน/ปี
แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาต “สถานที่สะสมอาหาร” และ “โกดังสินค้า” 22 เม.ย. 2563
การตีความยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด หรือ สถานที่สะสมอาหาร 16 มี.ค. 2563
การอนุญาตจัดตั้งตลาดภายในที่สาธารณะและวัด 21 พ.ย. 2562
การตีความประเภทของตลาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 2551 1 ต.ค. 2561
การอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและมีการแสดงดนตรี 1 ต.ค. 2561
การประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร 1 ต.ค. 2561
การวัดขนาดพื้นที่ของสถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 1 ต.ค. 2561
การรับส่ง และล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนไก่สด โดยไม่มีตู้แช่เย็น 1 ต.ค. 2561
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 1 ต.ค. 2561
การจัดตั้งตลาด 1 ต.ค. 2561
การหมักไก่เพื่อเตรียมนำไปทอดจำหน่ายที่ตลาด 1 ต.ค. 2561
การพิจารณาออกใบอนุญาตตลาด กรณีราชการส่วนท้องถิ่นยังมิได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 1 ต.ค. 2561
การออกใบอนุญาตตลาด ๒ ที่อยู่ใกล้สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ต.ค. 2561
การโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือใบอนุญาต 1 ต.ค. 2561
การโอนและการแจ้งเลิกกิจการ 1 ต.ค. 2561
การดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในลักษณะ food truck 1 ต.ค. 2561