อื่นๆ

ลำดับที่ เรื่อง ที่
1 การให้ความเห็นกรณีงานหรืออาชีพในสถานประกอบการอาหารที่คนต่างด้าวทำตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม กท 0714/2104 ลว.14 มี.ค. 2561
2 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองกรณีการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด