รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

เรื่อง วัน/เดือน/ปี
เรื่องหารือการต่อใบอนุญาตและการขอแก้ไขรายการอื่นๆในใบอนุญาต และการประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 27 พ.ย. 2562