รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี
2.1 เรื่องหารือ แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ กรณีท็อปส์ เดลี่ และเซเว่น อีเลฟเว่น (รายงานการประชุม 3-2559)
>> 2.1.1 รายงานการประชุม 3-2559
1 ต.ค. 2561
2.2 เรื่องหารือ แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีการจำหน่ายอาหารบริเวณสถานีรถไฟฟ้า (รายงานการประชุม 3-2559) 1 ต.ค. 2561
2.3 เรื่องหารือ ศูนย์กระจายสินค้าเบเกอรี่ของบริษัท เพรซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (รายงานการประชุม 3-2559) 1 ต.ค. 2561
5 รายงานการประชุม 1_2561
>> 5.1 เรื่องหารือ การพิจารณาคำขอประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รายงานการประชุม 1-2561)
1 ต.ค. 2561