กองสุขาภิบาลอาหาร

เลขที่ 10 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

     กลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร  0-2035-1861 กด 4

     กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร  0-2580 0955

     กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร  0-2035-1861 กด 2

     กลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ  0-2035-1861 กด 3

     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  0-2035-1861 กด 1

     โทรสาร: 0-2035-1861 กด 5