หนังสือเวียน

เรื่อง
ที่
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดการอบรมแบบในห้องอบรม(class room)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/45 ลว.3 ม.ค.62
แนวทางการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กท0714/7563 ลว.11 พ.ย.62
การดำเนินการตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์บูรณาการระหว่างสำนักอนามัยและสำนักงานเขต "ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรบานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร" กท 0714/7561 ลว.11 พ.ย.62
แจ้งแผนการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/7560 ลว.11 พ.ย.62
การตรวจประเมินการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กท 0714/7668 ลว.13 พ.ย.62
การจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 กท 0714/7235 ลว.29 ต.ค.62
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการคู่มือหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/7159 ลว.24 ต.ค.62
ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซื้อค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร กท 0714/7028 ลว.16 ต.ค.62
บันทึกแนวทางการดำเนินและประเมินผลโครงการฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/6939 ลว.11 ต.ค.62
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กท 0714/5227 ลว.5 ส.ค.62
ขอสำรวจข้อมุลเพื่อประกอบการจัดพิมพ์แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.13 กท 0714/4645 ลว.12 ก.ค.62
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเี่กี่ยวกับการยื่นหลักฐานการรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร กท 0714/3705 ลว.12 มิ.ย.62
แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 กท 0714/3328 ลว.24 พ.ค.62
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กท 0714/3288 ลว.23 พ.ค.62
การควบคุมสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา กท0714/1933.pdf ลว.26 มี.ค.62
การดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในลักษณะ food truck กท 0714/6808 ลว.24 ส.ค.61
การออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กท 0714/3261 ลว.29 มิ.ย.55