กิจกรรม

การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของโรคและการปนเปื้อนสารพิษในอาหารและน้ำ

 วันที่ 30 ก.ค. 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตมีนบุรี ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง วัตถุกันเสียในอาหารประเภทเส้น และอาร์เซนิกตกค้างในอาหาร ณ ตลาดหทัยมิตร เขตคลองสามวา และตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย