การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ที่ ประเภท วัน/เดือน/ปี
1 เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 13 พ.ย. 62
2 ผลการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 13 พ.ย. 62
รายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท 13 พ.ย. 62
      ร้านอาหาร 13 พ.ย. 62
      แผงลอย 13 พ.ย. 62
      ตลาด 13 พ.ย. 62